|   PL  .  EN   |       

O czasopiśmie » Wskazówki dla autorów


Redakcja pisma naukowego Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej „Architectus”, chcąc usprawnić prace redakcyjne i edytorskie, prosi wszystkich Autorów o przestrzeganie zaproponowanych zasad w przygotowywaniu tekstów i materiałów ilustracyjnych. Zasady te należą do powszechnie obowiązujących.

Informacje ogólne

Redakcja przyjmuje niepublikowane wcześniej artykuły naukowe dotyczące teorii architektury, historii architektury, konserwacji, urbanistyki, kształtowania zieleni, estetyki itp.
Przez artykuł naukowy należy rozumieć tekst prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym, przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografia).

Przyjmowane są także inne opracowania o charakterze niecytowalnym (zwyczajowo nierecenzowane), zamieszczane w działach:
– Prezentacje
– Nasi mistrzowie
– Sprawozdania.

Od 2021 r. teksty artykułów będą drukowane w języku angielskim. Redakcja przyjmuje prace w języku polskim. Po otrzymaniu pozytywnych recenzji i zatwierdzeniu artykułu przez redakcję obowiązek dostarczenia wersji angielskiej artykułu spoczywa na autorze (redakcja nie tłumaczy tekstów na język angielski), prace autorów zagranicznych przyjmowane i drukowane są w języku angielskim. Cały artykuł powinien liczyć od 20 do 35 tysięcy znaków ze spacjami (z bibliografią włącznie).

Zgłoszenie artykułu jest równoznaczne z akceptacją obowiązujących w periodyku procedur kwalifikowania artykułów do publikacji i z udzieleniem Politechnice Wrocławskiej licencji wyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo w zakresie następujących pól eksploatacji: wprowadzenia utworu do pamięci komputera, utrwalenia i zwielokrotnienia utworu różnymi technikami, wprowadzenia do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionego utworu, wprowadzenia do ogólnie dostępnych sieci komputerowych, rozpowszechnienia utworu, jego udostępnienia w postaci elektronicznej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (np. na stronie internetowej czasopisma), umieszczenia utworu w bibliotekach i repozytoriach cyfrowych, m.in. w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej oraz w internetowych, ogólnie dostępnych (open access) bazach danych, np. POL-index, ICI Journal Master List, BazTech, CEJSH.

Po akceptacji artykułu do druku Wydawca nabywa ogół praw do druku i rozpowszechniania na wszystkich polach eksploatacji. Publikacje mają wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część publikacji nie może być reprodukowana żadnymi dostępnymi środkami, publikowana ani udostępniana bez zgody Wydawcy i właścicieli praw autorskich. Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie na licencji CC BY NC ND.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja on-line.

Autorzy nie ponoszą żadnych opłat z tytułu zgłoszenia artykułu do publikacji.

Autorzy otrzymują 1 egzemplarz pisma, w którym zamieszczono artykuł.

Recenzje

Autorzy, przysyłając pracę, wyrażają zgodę na proces recenzji. Procedury recenzowania są zgodne z wytycznymi MNiSW. Wszystkie nadesłane prace są poddawane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję, a następnie przez dwóch niezależnych recenzentów (spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora artykułu). Obowiązuje zasada dwustronnej anonimowości (double-blind review). Autor jest informowany o wyniku recenzji. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia do druku podejmuje Redaktor Naczelny (redaktor tomu).

Kryteria przyjmowania artykułów do publikacji:
– zgodność z zakresem tematycznym czasopisma i z zasadami etycznymi obowiązującymi w nauce
– opinia recenzentów
– wartość naukowa artykułu
– oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i logika wywodu
– warsztat naukowy autorów.

Nazwiska recenzentów nie są ujawniane autorom. Recenzenci, podejmując się zadania przygotowania opinii, zobowiązują się do zachowania poufności, rzetelności, obiektywności i do niewykorzystywania recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Wyrażają też jednocześnie zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz afiliacji na stronie www periodyku w zbiorczym zestawieniu recenzentów współpracujących z czasopismem w danym roku. 

Zapobieganie nierzetelności naukowej

Czasopismo przyjęło zasady etyki publikacyjnej, które są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).
Redakcja nie przyjmuje do druku artykułów, w których występuje podejrzenie o autorstwo widmo (ghostwriting), autorstwo gościnne (guest authorship) etc., a wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane przez Redakcję.

Szczegółowe standardy etyczne opisano w zakładce Zasady etyczne.

Odpowiedzialność cywilna

Redakcja stara się dbać o merytoryczną zawartość pisma, jednak za treść artykułu odpowiada Autor. Redakcja i Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nierzetelności wynikające z naruszenia przez autora pracy praw autorskich.

Artykuł

Do Redakcji należy dostarczyć tekst artykułu w języku polskim wraz z materiałem ilustracyjnym w formie elektronicznej (tekst w formacie .doc, .docx; ilustracje – nieskompresowane – w powszechnie stosowanych formatach graficznych: .jpg, .TIFF, .bmp).
Artykuły muszą być anonimowe dla recenzentów, dlatego należy zadbać o to, aby wszelkie informacje umożliwiające identyfikację autora/autorów artykułu w tekście głównym, przypisach dolnych i bibliografii zostały usunięte. Po otrzymaniu pozytywnych recenzji i zatwierdzeniu artykułu przez redakcję, autor tłumaczy tekst we własnym zakresie, podając nazwisko tłumacza.

I. Na pierwszej stronie należy podać:
– tytuł pracy w języku polskim i angielskim
– tytuł skrócony, który będzie umieszczony w żywej paginie (w obu wersjach językowych)
– pełne imię i nazwisko Autora/Autorów pracy*
*    w przypisie dolnym: pełną nazwę ośrodka/ośrodków, z którego pochodzi Autor/Autorzy (w oficjalnym brzmieniu po polsku i angielsku), oraz unikatowy numer/numery identyfikujący naukowca (ORCID) i adres e-mail do korespondencji (zostanie opublikowany).

II. Wytyczne merytoryczne 
Artykuł powinien zawierać:
A. Część tekstowa:
Tytuł artykułu musi odpowiadać treści opracowania.
1. Wprowadzenie:
    a. zwięzłe przedstawienie problemu badawczego – zakres tematyczny, czasowy, terytorialny
    b. przyczyna podjęcia tematu, cel badań, hipoteza
    c. krótki opis treści artykułu.
2. Stan badań (wybór, do 10 pozycji).
3. Krótka historia obiektu.
4. Opis badań własnych:
    a. termin prowadzenia badań i metody badawcze
    b. wyniki prac.
5. Wnioski.
6. Podsumowanie – co nowego udało się dodać do stanu wiedzy, czego nie udało się ustalić, postulaty badawcze.
7. Bibliografia.
8. Streszczenie i słowa kluczowe w wersji polskiej i angielskiej.
9. Podziękowania.

B. Część ilustracyjna
Redakcji zależy na przestrzeganiu zasady, że opisywane obiekty są dobrze znane autorowi i badane przez autora osobiście, a nie za pośrednictwem internetu. W związku z tym oczekujemy minimum 30% fotografii własnych. Ta zasada została przyjęta w związku z masowym powstawaniem artykułów kompilacyjnych, opatrzonych ilustracjami wyłącznie z internetu.

III. Wskazówki szczegółowe

Streszczenie − do artykułu należy dołączyć streszczenie w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej). Streszczenie nie może liczyć więcej niż 300 słów. Jest to niezależna wizytówka każdego artykułu, przeważnie samodzielnie funkcjonująca w bazach danych. Z tego powodu powinna być tak przygotowana, aby zachęcić do lektury. Ważne jest, aby w jak najbardziej zwięzłej formie możliwie najdokładniej oddawała zawartość pracy. Musi więc zawierać wprowadzenie w tematykę artykułu, cele, metodykę badań i wnioski.

Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (3–5 słów).

Przypisy− zaleca się stosowanie przypisów rzeczowych (komentujących i uzupełniających fragmenty tekstu), a nie będących li tylko powołaniami na bibliografię.

Skróty, symbole, terminy obcojęzyczne − należy używać tylko standardowych skrótów czy symboli, przy czym należy pamiętać o podaniu pełnej nazwy przy pierwszym pojawieniu się terminu w tekście.

Bibliografia
Bibliografia powinna być uporządkowana według kolejności cytowania. Nie może zawierać więcej niż 30 pozycji. Do każdej z tych pozycji powinien znaleźć się stosowny odnośnik w tekście (numer pozycji w nawiasie kwadratowym). Bibliografię należy umieścić na końcu tekstu. Obowiązuje następujący zapis adresów bibliograficznych:

książki:
nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł pracy, tom, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania, np.:
[1] Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, MUZA, Warszawa 2008.

artykuły z czasopisma:
nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł pracy, nazwę czasopisma w cudzysłowie, rok, tom, strony, np.:
[1] Norberg-Schulz Ch., Heideggera myśli o architekturze, „Architektura” 1985, Nr 1(243), s.18–21.
W przypadku gdy artykuł jest opatrzony numerem DOI, koniecznie należy go zamieścić na końcu zapisu.

prace zbiorowe:
nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł pracy, [w:] inicjał imienia i nazwisko redaktora, tytuł pracy, tom, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania, strony np.:
[1] Butters Ch., Housing and timber construction in Norway: status, trends and perspektives for sustainability, [w:] Kuismanen K. (red.), Eco-House North, Oulu 2007, s.138–147.

Ilustracje i tabele
W pracy można zamieścić do 10 ilustracji (w zależności od objętości pracy, w tym co najmniej 30% ilustracji własnych autora). Wszystkie ilustracje i tabele muszą być ponumerowane (zgodnie z kolejnością ich omawiania/pojawiania się w tekście) i opatrzone podpisami (w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej). W tekście należy umieścić powołania na wszystkie ilustracje i tabele (w odpowiedniej kolejności, w nawiasach okrągłych).

Załączniki:
–    adres Autora odpowiedzialnego za korespondencję, zawierający tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, adres ośrodka, numer telefonu (do wiadomości Redakcji), adres e-mail (zostanie opublikowany)
–    podpisane odręcznie oświadczenie, że praca powstała zgodnie z zasadami etyki obowiązującymi w nauce (wzór dostępny na stronie www czasopisma)
–    pisemną akceptację artykułu przez promotora (doktoranci).

Prace przygotowane niezgodnie z przedstawionymi zaleceniami będą odsyłane Autorom w celu uzupełnienia.

Korekta autorska

Po opracowaniu redakcyjnym artykułu i akceptacji tekstów przeznaczonych do druku Autorzy nie dokonują zmian w tekście, można jedynie poprawić błędy, które wynikają z formatowania i nanoszenia koniecznych poprawek redakcyjnych w tekście. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty autorskiej w ciągu 3 dni od jej otrzymania.

pobierz plik WSKAZÓWKI.DOC
pobierz plik OŚWIADCZENIE.DOC