|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 2(66)/2021 »

Numer 2(66)/2021, s. 113-122

doi: 10.37190/arc210212

Tomasz Konior

Odmienność kształtowania formy a kontekst miejsca – krajobraz otwarty i tkanka miejska

Streszczenie

    Tematem artykułu są przemyślenia i refleksje architekta-praktyka dotyczące relacji, jakie zachodzą pomiędzy kształtowaniem architektonicznej formy a kontekstem przestrzennym otaczającego środowiska. Przedmiotem rozważań są budynki zaprojektowane pod kierunkiem autora niniejszego tekstu w autorskiej pracowni Konior Studio. Obiekty w krajobrazie otwartym zaprezentowano na przykładzie Gimnazjum i Centrum Kultury zlokalizowanym poza terenem zurbanizowanym, na brzegu Wisły w Warszawie-Białołęce oraz biurowca będącego siedzibą główną firmy Press Glass, usytuowanego na przekształconym, zielonym obszarze dawnych nieużytków rolnych. Kolejne dwa przykłady – ulokowane w tkance miejskiej – to budynek „Symfonii”, będący rozbudową Akademii Muzycznej w Katowicach oraz siedziba Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Warszawie. Autor analizuje odmienność sposobu myślenia projektanta oraz odmienność rozwiązań kształtujących architekturę w zależności od kontekstu miejsca. Wskazuje także na wagę ciągłości myśli: od szkicu-marzenia, który zawiera główną ideę planowanego obiektu, aż po realizację. Podstawą jest literatura przedmiotu poparta badaniami in situ charakterystycznych obiektów oraz doświadczenia własne architekta wyniesione z procesu projektowania i realizacji budynków, które posłużyły za ilustrację prowadzonych rozważań.

Słowa kluczowe: architektura współczesna, projektowanie architektoniczne, kontekst miejsca, krajobraz otwarty, tkanka miejska

pełny artykuł - plik PDF