|   Zgłoś artykuł   |   PL  .  EN   |       

O czasopiśmie » Procedura recenzowania


Autorzy, przysyłając pracę, wyrażają zgodę na proces recenzji. Procedury recenzowania są zgodne z wytycznymi MNiE i COPE. Wszystkie nadesłane prace są poddawane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję, a następnie przez dwóch niezależnych recenzentów (spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora artykułu). Obowiązuje zasada dwustronnej anonimowości (double-blind review). Autor jest informowany o wyniku recenzji. Recenzje nie są publikowane. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia artykułu do druku podejmuje Redaktor naczelny (redaktor tomu).

Szanowni Recenzenci,
Redakcja pisma, chcąc usprawnić prace wydawnicze, prosi wszystkich Państwa o zapoznanie się z następującymi wyjaśnieniami i wskazówkami:
1. W procesie recenzji stosowana jest zasada podwójnej anonimowości (double-blind review process).
2. Nazwiska Recenzentów nie są ujawniane poszczególnym autorom ani osobom trzecim, ale są zamieszczane na stronie www periodyku w zbiorczym zestawieniu recenzentów współpracujących z czasopismem w danym roku (link). Recenzenci, podejmując się zadania przygotowania opinii, wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz afiliacji na stronie www periodyku.
3. Recenzja ma formę pisemną i zawiera wniosek o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu. Formularz recenzji jest podany w załączniku (poniżej).
4. Każdy z Recenzentów, wyrażając zgodę na przygotowanie recenzji, zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:
– poufność (teksty artykułów i ich recenzje są poufne, a ujawnianie ich osobom nieupoważnionym/niebiorącym udziału w procesie wydawniczym jest niedopuszczalne)
– obiektywność (merytoryczna ocena tekstu; personalna krytyka autorów jest niedopuszczalna; wszystkie uwagi powinny być odpowiednio uargumentowane)
– przeciwdziałanie konfliktom interesów (wykorzystywanie recenzowanych prac do własnych celów i dla własnych korzyści jest niedopuszczalne; jeśli recenzent odkryje możliwość wystąpienia konfliktu interesów, jest zobowiązany do poinformowania o tym redakcji)
– rzetelność (recenzent w przypadku wystąpienia wszelkich istotnych podobieństw recenzowanego artykułu do innych prac powinien poinformować o tym redakcję; wskazane jest także, aby – jeśli zajdzie taka potrzeba – wymienił odpowiednie ważne prace niezacytowane przez autora a związane z tematyką artykułu)
– terminowość (obowiązek dostarczenia recenzji w ustalonym wcześniej terminie lub poinformowania redakcji o wszelkich zmianach w tym zakresie czy niemożliwości wywiązania się z powierzonego zadania).

Kryteria przyjmowania artykułów do publikacji:
– zgodność z zakresem tematycznym czasopisma i z zasadami etycznymi obowiązującymi w nauce
– opinia recenzentów
– wartość naukowa artykułu
– oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i logika wywodu
– warsztat naukowy autorów.

pobierz plik RECENZJA.DOC