|   Zgłoś artykuł   |   PL  .  EN   |       

O czasopiśmie » Zasady etyczne


Zasady etyczne przestrzegane w czasopiśmie „Architectus”

Czasopismo przyjęło zasadyetykipublikacyjnej, które są zgodne z wytycznymi Komitetu dosprawEtyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). COPE.PDF (link zewnętrzny).

1. Zasady i obowiązki dotyczące rady naukowej i zespołu redakcyjnego:
– zapobieganie praktykom niezgodnym ze standardami obowiązującymi w nauce
– odpowiedzialność za podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do druku (kryteria przyjmowania artykułów do publikacji to: zgodność z zakresem tematycznym czasopisma i z zasadami etycznymi obowiązującymi w nauce, opinia recenzentów, wartość naukowa artykułu, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i logika wywodu, warsztat naukowy autorów)
– kierowanie się w pracy uczciwością, sumiennością i obiektywnością oraz względami merytorycznymi, bez dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne i polityczne, pochodzenie geograficzne czy kulturowe autorów
– przestrzeganie poufności, nieujawnianie osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat prac zgłaszanych do czasopisma
– dążenie do zachowania jak największej rzetelności naukowej i gotowość do publikowania poprawek, sprostowań i przeprosin, jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba
– przeciwdziałanie konfliktom interesów (niewykorzystywanie nieopublikowanych artykułów przez jakiekolwiek osoby związane z procesem wydawniczym bez pisemnej zgody autorów).

2. Zasady obowiązujące autorów:
– zapewnienie oryginalności pracy (do publikacji można zgłaszać wyłącznie własne niepublikowane teksty; wykorzystane w pracy badania innych naukowców muszą być jednoznacznie oznaczone jako cytat z podaniem źródła; plagiat i fabrykowanie danych są niedopuszczalne)
– zachowanie rzetelności naukowej (dołożenie wszelkich starań w celu jak najlepszego opisu wykonanych badań i obiektywnej interpretacji wyników; ghostwriting i guest authorship to niedopuszczalne przejawy nierzetelności naukowej i jako takie będą demaskowane; rzetelność źródeł – obowiązek wymienienia w bibliografii innych prac wykorzystanych podczas pisania artykułu)
– zagwarantowanie autorstwa pracy (w pracach wieloautorskich ujawnienie wkładu poszczególnych autorów w ich powstanie – nie procentowego, tylko merytorycznego; obowiązek upewnienia się przez autorów zgłaszających artykuł o akceptacji przez pozostałych autorów ostatecznej wersji pracy)
– przeciwdziałanie konfliktom interesów (autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie)
– informowanie redakcji o wszelkich możliwych konfliktach interesów
– gotowość do powiadomienia redakcji czasopisma w przypadku odkrycia błędów lub nieścisłości w artykule oraz do ewentualnej erraty czy nawet wycofania artykułu.

3. Zasady obowiązujące recenzentów:
– poufność (teksty artykułów i ich recenzje są poufne, a ujawnianie ich osobom nieupoważnionym/niebiorącym udziału w procesie wydawniczym jest niedopuszczalne)
– obiektywność (merytoryczna ocena tekstu; personalna krytyka autorów jest niedopuszczalna; wszystkie uwagi powinny być odpowiednio uargumentowane)
– przeciwdziałanie konfliktom interesów (wykorzystywanie recenzowanych prac do własnych celów i dla własnych korzyści jest niedopuszczalne; jeśli recenzent odkryje możliwość wystąpienia konfliktu interesów, jest zobowiązany do poinformowania o tym redakcji)
– rzetelność (recenzent w przypadku wystąpienia wszelkich istotnych podobieństw recenzowanego artykułu do innych prac powinien poinformować o tym redakcję; wskazane jest także, aby – jeśli zajdzie taka potrzeba – wymienił odpowiednie prace niezacytowane przez autora a związane z tematyką artykułu)
– terminowość (obowiązek dostarczenia recenzji w ustalonym wcześniej terminie lub poinformowania redakcji o wszelkich zmianach w tym zakresie czy niemożliwości wywiązania się z powierzonego zadania).