|   Zgłoś artykuł   |   PL  .  EN   |       

O czasopiśmie » Wskazówki dla autorów


Redakcja pisma naukowego „Architectus”, chcąc usprawnić prace redakcyjne i edytorskie, prosi wszystkich Autorów o przestrzeganie zaproponowanych zasad przygotowywania tekstów i materiałów ilustracyjnych.

Informacje ogólne

Redakcja przyjmuje niepublikowane wcześniej artykuły naukowe dotyczące historii architektury i urbanistyki, konserwacji i ochrony zabytków architektury, teorii architektury i urbanistyki, praktyki projektowej i współczesnych paradygmatów architektury, tradycyjnych i nowych technologii w architekturze, architektury i sztuki, estetyki w architekturze, etyki w architekturze, edukacji architektonicznej, związków architektury z innymi dziedzinami nauki. (Zgłoś artykuł)
Przez artykuł naukowy należy rozumieć tekst prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym, przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografia).

Przyjmowane są także inne opracowania o charakterze niecytowalnym (zwyczajowo nierecenzowane), zamieszczane w działach:
– Prezentacje
– Nasi mistrzowie
– Sprawozdania.

Od 2021 r. teksty artykułów są drukowane w języku angielskim. Redakcja przyjmuje prace w języku polskim. Po otrzymaniu pozytywnych recenzji i zatwierdzeniu artykułu przez redakcję obowiązek dostarczenia wersji angielskiej artykułu spoczywa na autorze (redakcja nie tłumaczy tekstów na język angielski), prace autorów zagranicznych przyjmowane i drukowane są w języku angielskim. Cały artykuł powinien liczyć od 20 do 35 tysięcy znaków ze spacjami (z bibliografią włącznie).

Zgłoszenie artykułu jest równoznaczne z akceptacją obowiązujących w periodyku procedur kwalifikowania artykułów do publikacji i z udzieleniem Politechnice Wrocławskiej licencji wyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo w zakresie następujących pól eksploatacji: wprowadzenia utworu do pamięci komputera, utrwalenia i zwielokrotnienia utworu różnymi technikami, wprowadzenia do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionego utworu, wprowadzenia do ogólnie dostępnych sieci komputerowych, rozpowszechnienia utworu, jego udostępnienia w postaci elektronicznej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (np. na stronie internetowej czasopisma), umieszczenia utworu w bibliotekach i repozytoriach cyfrowych, m.in. w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej oraz w internetowych, ogólnie dostępnych (open access) bazach danych, np. POL-index, ICI Journal Master List, BazTech, CEJSH, a także promowania artykułu w mediach społecznościowych przy użyciu opublikowanych ilustracji.

Po akceptacji artykułu do druku Wydawca nabywa ogół praw do druku i rozpowszechniania na wszystkich polach eksploatacji. Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie na licencji CC BY NC ND.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja on-line.

Autorzy nie ponoszą żadnych opłat z tytułu zgłoszenia artykułu do publikacji.

Recenzje

Autorzy, przysyłając pracę, wyrażają zgodę na proces recenzji. Wszystkie nadesłane prace są poddawane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję, a następnie przez dwóch niezależnych recenzentów (spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora artykułu). Obowiązuje zasada dwustronnej anonimowości (double-blind review). Autor jest informowany o wyniku recenzji. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia do druku podejmuje Redaktor Naczelny (redaktor tomu).

Kryteria przyjmowania artykułów do publikacji:
– zgodność z zakresem tematycznym czasopisma i z zasadami etycznymi obowiązującymi w nauce
– opinie recenzentów
– wartość naukowa artykułu
– oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i logika wywodu
– warsztat naukowy autorów.

Nazwiska recenzentów nie są ujawniane autorom. Recenzenci, podejmując się zadania przygotowania opinii, zobowiązują się do zachowania poufności, rzetelności, obiektywności i do niewykorzystywania recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Wyrażają też jednocześnie zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz afiliacji na stronie www periodyku w zbiorczym zestawieniu recenzentów współpracujących z czasopismem w danym roku. 

Zapobieganie nierzetelności naukowej

Czasopismo przyjęło zasady etyki publikacyjnej, które są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).
Redakcja nie przyjmuje do druku artykułów, w których występuje podejrzenie o autorstwo widmo (ghostwriting), autorstwo gościnne (guest authorship) etc., a wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane przez Redakcję..

Szczegółowe zasady są przedstawione w zakładce Zasady etyczne na stronie www czasopisma.

Artykuł

Do Redakcji należy dostarczyć tekst artykułu w języku polskim wraz z materiałem ilustracyjnym w formie elektronicznej (tekst w formacie .doc, .docx; ilustracje – nieskompresowane – w powszechnie stosowanych formatach graficznych: .jpg, .TIFF, .bmp).
Artykuły muszą być anonimowe dla recenzentów, dlatego należy zadbać o to, aby wszelkie informacje umożliwiające identyfikację autora/autorów artykułu w tekście głównym, przypisach dolnych i bibliografii zostały usunięte. Po otrzymaniu pozytywnych recenzji i zatwierdzeniu artykułu przez redakcję, autor tłumaczy tekst we własnym zakresie, podając nazwisko tłumacza (będzie opublikowane, autor sam powinien wystąpić o stosowną zgodę).

I. Na pierwszej stronie należy podać:
– tytuł pracy w języku polskim i angielskim
– tytuł skrócony, który będzie umieszczony w żywej paginie (w obu wersjach językowych)
– pełne imię i nazwisko Autora/Autorów pracy*
*  w przypisie dolnym: pełną nazwę ośrodka/ośrodków, z którego pochodzi Autor/Autorzy (w oficjalnym brzmieniu po polsku i angielsku), oraz unikatowy numer/numery identyfikujący naukowca (ORCID) i adres e-mail do korespondencji (zostanie opublikowany). 

II. Wytyczne merytoryczne 
Artykuł powinien zawierać:
A. Część tekstowa:
Tytuł artykułu musi odpowiadać treści opracowania.
1. Wprowadzenie:
    a. zwięzłe przedstawienie problemu badawczego – zakres tematyczny, czasowy, terytorialny
    b. przyczyna podjęcia tematu, cel badań, hipoteza
    c. krótki opis treści artykułu.
2. Stan badań (wybór, do 10 pozycji).
3. Opis badań własnych:
    a. termin prowadzenia badań i metody badawcze
    b. wyniki prac.
4. Wnioski.
5. Podsumowanie – co nowego udało się dodać do stanu wiedzy, czego nie udało się ustalić, postulaty badawcze.
6. Podziękowania.
7. Bibliografia.
8. Streszczenie i słowa kluczowe w wersji polskiej i angielskiej.

B. Część ilustracyjna
Redakcji zależy na przestrzeganiu zasady: opisywane obiekty są dobrze znane autorowi i badane przez autora osobiście, a nie za pośrednictwem internetu. W związku z tym oczekujemy minimum 30% fotografii własnych. Ta zasada została przyjęta w związku z masowym powstawaniem artykułów kompilacyjnych, opatrzonych ilustracjami wyłącznie z internetu.

III. Wskazówki szczegółowe

Streszczenie− do artykułu należy dołączyć streszczenie w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej). Streszczenie nie może liczyć więcej niż 300 słów. Powinno w jak najbardziej zwięzłej formie przedstawiać zawartość pracy. Musi więc zawierać wprowadzenie w tematykę artykułu, cele, metodykę badań i wnioski.

Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (3–5 słów).

Przypisy − zaleca się stosowanie przypisów rzeczowych (komentujących i uzupełniających fragmenty tekstu), a nie będących tylko powołaniami na bibliografię.

Skróty, symbole, terminy obcojęzyczne− należy używać tylko standardowych skrótów czy symboli, pamiętając o podaniu pełnej nazwy przy pierwszym pojawieniu się terminu w tekście.

Bibliografia
Bibliografia powinna być uporządkowana według kolejności cytowania. Nie może zawierać więcej niż 30 pozycji. Do każdej z tych pozycji powinien znaleźć się stosowny odnośnik w tekście (numer pozycji w nawiasie kwadratowym). Bibliografię należy umieścić na końcu tekstu. Obowiązuje następujący zapis adresów bibliograficznych:

książki:
nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł pracy, tom, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania, np.:
[1] Tomaszewicz A., Wrocławskie wille i osiedla willowe doby historyzmu, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2019.

artykuły z czasopisma:
nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł pracy, tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok, tom, strony, np.:
[1] Wróblewski S., Neogotyckie mauzoleum barona von Lachmann-Falkenau w Jałowcu (Wingendorf), „Architectus” 2019, nr 2(58), 3–15, doi: 10.5277/arc190201.
W przypadku gdy artykuł jest opatrzony numerem DOI, koniecznie należy go zamieścić na końcu zapisu.

prace zbiorowe:
nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł pracy, [w:] inicjał imienia i nazwisko redaktora, tytuł pracy, tom, nazwa wydawcy, miejsce i rok wydania, strony np.:
[1] Urbanik J., Dom rosnący w międzywojennych Niemczech / The growing house in interwar Germany, [in:] M.J. Sołtysik, M. Stępa (red.), Architektura XX wieku, zachowanie jej autentyzmu i integralności w Gdyni i w Europie / Architecture of the 20th century, preservation of its autenticity and integrity in Gdynia and Europe, Urząd Miasta Gdyni, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2020, 71–78.
[2]    Dąbkowska M., Konserwacja architektury cysterskiej w XIX i XX w. – opactwa śląskie i wybrane klasztory czeskie, [in:] E. Łużyniecka (red.), Dziedzictwo architektoniczne. Restauracje i adaptacje zabytków, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2018, 53–66, doi: 10.5277/DZAR_R_2018.

Ilustracje i tabele
W pracy można zamieścić do 10 ilustracji (w zależności od objętości pracy, w tym co najmniej 30% ilustracji własnych autora). Wszystkie ilustracje i tabele muszą być ponumerowane (zgodnie z kolejnością ich omawiania/pojawiania się w tekście) i opatrzone podpisami (w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej). W tekście należy umieścić odniesienia do wszystkich ilustracji i tabel (w odpowiedniej kolejności, w nawiasach okrągłych).

Załączniki:
– adres Autora odpowiedzialnego za korespondencję, zawierający tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, adres ośrodka, numer telefonu (do wiadomości Redakcji), adres e-mail (zostanie opublikowany)
– podpisane odręcznie oświadczenie, że praca powstała zgodnie z zasadami etyki obowiązującymi w nauce (wzór dostępny na stronie www czasopisma)
– pisemną akceptację artykułu przez promotora (doktoranci).

Prace przygotowane niezgodnie z przedstawionymi zaleceniami będą odsyłane Autorom w celu uzupełnienia.

Korekta autorska

Po opracowaniu redakcyjnym artykułu i akceptacji tekstów przeznaczonych do druku Autorzy nie dokonują zmian w tekście, można jedynie poprawić błędy, które wynikają z formatowania i nanoszenia koniecznych poprawek redakcyjnych. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty autorskiej w ciągu 3 dni od jej otrzymania.

pobierz plik WSKAZÓWKI.DOC
pobierz plik OŚWIADCZENIE.DOC