|   Zgłoś artykuł   |   PL  .  EN   |       

O czasopiśmie » Polityka prywatności


Zgodnie z wymogami rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

I. Administratorem danych osobowych zbieranych w celach związanych z działalnością czasopisma „Architectus” jest Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław. Z administratorem można się skontaktować pisemnie (na adres siedziby administratora) lub przez formularz i dane umieszczone na stronie www.pwr.edu.pl/kontakt (wybierając odpowiedniego adresata właściwego w danej sprawie). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych przez adres e-mail: IOD@pwr.edu.pl
II. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1. Przygotowania i wykonania umowy.
2. Realizacji procesu wydawniczego związanego z opublikowaniem dzieła.
3. Reakcji na informacje przesłane Redakcji z wykorzystaniem formularza kontaktowego.
4. Realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów.
5. Wysyłki autorskich numerów drukowanych dzieła.
6. Opublikowania imienia, nazwiska, tytułu naukowego oraz afiliacji jako Autora/Recenzenta/Redaktora/Członka Rady Naukowej.
7. Udostępniania naukowym bazom danych w kraju i za granicą.
III. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przygotowania i realizacji procesu wydawniczego. Po zakończeniu tego procesu będziemy nadal przetwarzać dane osobowe przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie (w zakresie dowodów księgowych i rachunkowych, przepisów archiwizacyjnych mających zastosowanie do administratora). W uzasadnionych przypadkach zachowamy dane osobowe przez czas niezbędny do upływu okresu przedawnienia roszczeń). Natomiast w przypadku gdy Państwa dane zgromadzimy w związku z udostępnieniem ich w międzynarodowych bazach nauki i wiedzy przetwarzanie tych danych będzie bezterminowe, a dane będą dostępne w internecie.
IV. Nie gromadzimy danych w celu profilowania ani też nie wykorzystamy ich do zautomatyzowanego decydowania w Państwa sprawach. Nie udostępnimy bez Państwa wiedzy danych osobowych do krajów trzecich poza obszar gdzie zastosowanie ma RODO i standardy ochrony danych w tym rozporządzeniu ustalone.
V. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Mogą też Państwo skorzystać z prawa do: usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu a także do cofnięcia zgody – jeśli byłaby ona jedyną przesłanką przetwarzania danych przez administratora. Cofnięcie zgody nie na zgodność z prawem tego, co Administrator z danymi czynił przed jej cofnięciem. Realizacja tych praw możliwa jest poprzez kontakt na adres e-mailowy podany na stronie Wydawnictwa.
VI. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W naszym kraju jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego Biuro mieści się pod adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 869.
VII. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji działań administratora w związku z wydawaniem czasopisma „Architectus” w tym do bieżących czynności czasopisma, sprawozdawczości, prowadzeniem dokumentacji publikowanych dzieł, rozliczeniem ich kosztów oraz do korespondencji z Państwem.