|   PL   EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 1(31)/2012 »

Numer 1(31)/2012, str. 83

doi:10.5277/arc120109

Tomasz Kruszewski

Czy o ocenie i emocjach związanych z budynkiem decyduje jego wygląd zewnętrzny? Postawy wobec zróżnicowanych formalnie obiektów architektonicznych

Streszczenie

   Artykuł dotyczy psychologicznych aspektów odbioru obiektów architektonicznych, istotnych uwarunkowań relacji człowiek–architektura. Przedmiotem zainteresowania autora są oceny, ustosunkowanie emocjonalne i deklaracje zachowań wobec różniących się wyglądem zewnętrznym obiektów. Omówiono tu część projektu badawczego „Uwarunkowania postaw wobec obiektów architektonicznych”, realizowanego przez autora w latach 2007–2010. Szczególny nacisk położono na możliwie syntetyczne omówienie psychologicznych podstaw spostrzegania obiektów oraz pojęcia deklarowanych wobec nich postaw. Zaprezentowano kluczowe elementy autorskiego schematu strukturalizującego hipotetyczne determinanty postaw wobec obiektów architektonicznych. Zasadniczą część artykułu stanowi natomiast prezentacja i omówienie wyników autorskich badań postaw wobec określonych obiektów. Ich zwieńczeniem jest próba odpowiedzi na pytanie: „Czy cechy wyglądu, takie jak kształt, kolor i różnorodność bryły, mają decydujące znaczenie w ocenie obiektu architektonicznego?”.

Słowa kluczwe: postawy wobec obiektów, ocena obiektów architektonicznych, ewaluacja budynków, psychologia środowiskowa, spostrzeganie architektury, preferencje estetyczne

pełny artykuł - plik PDF