Wskaz贸wki dla autor贸w

Redakcja pisma naukowego 鈥濧rchitectus鈥, chc膮c usprawni膰 prace redakcyjne i edytorskie, prosi wszystkich Autor贸w o przestrzeganie zaproponowanych zasad przygotowywania tekst贸w i materia艂贸w ilustracyjnych.

Informacje og贸lne

Redakcja przyjmuje niepublikowane wcze艣niej artyku艂y naukowe dotycz膮ce historii architektury i urbanistyki, konserwacji i ochrony zabytk贸w architektury, teorii architektury i urbanistyki, praktyki projektowej i wsp贸艂czesnych paradygmat贸w architektury, tradycyjnych i nowych technologii w architekturze, architektury i sztuki, estetyki w architekturze, etyki w architekturze, edukacji architektonicznej, zwi膮zk贸w architektury z innymi dziedzinami nauki. Zg艂o艣 artyku艂.

Przez artyku艂 naukowy nale偶y rozumie膰 tekst prezentuj膮cy wyniki oryginalnych bada艅 o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym, przedstawiaj膮cy obecny stan wiedzy, metodyk臋 bada艅, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografia).

Przyjmowane s膮 tak偶e inne opracowania o charakterze niecytowalnym (zwyczajowo nierecenzowane), zamieszczane w dzia艂ach:

Od 2021 r. teksty artyku艂贸w s膮 drukowane w j臋zyku angielskim. Redakcja przyjmuje prace w j臋zyku polskim. Po otrzymaniu pozytywnych recenzji i zatwierdzeniu artyku艂u przez redakcj臋 obowi膮zek dostarczenia wersji angielskiej artyku艂u spoczywa na autorze (redakcja nie t艂umaczy tekst贸w na j臋zyk angielski), prace autor贸w zagranicznych przyjmowane i drukowane s膮 w j臋zyku angielskim. Ca艂y artyku艂 powinien liczy膰 od 20 do 35 tysi臋cy znak贸w ze spacjami (z bibliografi膮 w艂膮cznie).

Zg艂oszenie artyku艂u jest r贸wnoznaczne z akceptacj膮 obowi膮zuj膮cych w periodyku procedur kwalifikowania artyku艂贸w do publikacji i z udzieleniem Politechnice Wroc艂awskiej licencji wy艂膮cznej, nieodp艂atnej, nieograniczonej czasowo w zakresie nast臋puj膮cych p贸l eksploatacji: wprowadzenia utworu do pami臋ci komputera, utrwalenia i zwielokrotnienia utworu r贸偶nymi technikami, wprowadzenia do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionego utworu, wprowadzenia do og贸lnie dost臋pnych sieci komputerowych, rozpowszechnienia utworu, jego udost臋pnienia w postaci elektronicznej w taki spos贸b, aby ka偶dy m贸g艂 mie膰 do niego dost臋p w miejscu i czasie przez siebie wybranym (np. na stronie internetowej czasopisma), umieszczenia utworu w bibliotekach i repozytoriach cyfrowych, m.in. w Dolno艣l膮skiej Bibliotece Cyfrowej oraz w internetowych, og贸lnie dost臋pnych (open access) bazach danych, np. POL-index, ICI Journal Master List, BazTech, CEJSH, a tak偶e promowania artyku艂u w mediach spo艂eczno艣ciowych przy u偶yciu opublikowanych ilustracji.

Po akceptacji artyku艂u do druku Wydawca nabywa og贸艂 praw do druku i rozpowszechniania na wszystkich polach eksploatacji. Czasopismo ukazuje si臋 w otwartym dost臋pie na licencji CC BY NC ND. Wersj膮 pierwotn膮 czasopisma jest wersja on-line. Autorzy nie ponosz膮 偶adnych op艂at z tytu艂u zg艂oszenia artyku艂u do publikacji.

Recenzje

Autorzy, przysy艂aj膮c prac臋, wyra偶aj膮 zgod臋 na proces recenzji. Wszystkie nades艂ane prace s膮 poddawane ocenie w pierwszej kolejno艣ci przez Redakcj臋, a nast臋pnie przez dw贸ch niezale偶nych recenzent贸w (spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora artyku艂u). Obowi膮zuje zasada dwustronnej anonimowo艣ci (double-blind review). Autor jest informowany o wyniku recenzji. Ostateczn膮 decyzj臋 w sprawie przyj臋cia do druku podejmuje Redaktor Naczelny (redaktor tomu).

Kryteria przyjmowania artyku艂贸w do publikacji:

Nazwiska recenzent贸w nie s膮 ujawniane autorom. Recenzenci, podejmuj膮c si臋 zadania przygotowania opinii, zobowi膮zuj膮 si臋 do zachowania poufno艣ci, rzetelno艣ci, obiektywno艣ci i do niewykorzystywania recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzy艣ci. Wyra偶aj膮 te偶 jednocze艣nie zgod臋 na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz afiliacji na stronie www periodyku w zbiorczym zestawieniu recenzent贸w wsp贸艂pracuj膮cych z czasopismem w danym roku.

Zapobieganie nierzetelno艣ci naukowej

Czasopismo przyj臋艂o zasady etyki publikacyjnej, kt贸re s膮 zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE 鈥 Committee on Publication Ethics). Redakcja nie przyjmuje do druku artyku艂贸w, w kt贸rych wyst臋puje podejrzenie o autorstwo widmo (ghostwriting), autorstwo go艣cinne (guest authorship) etc., a wszelkie wykryte przypadki nierzetelno艣ci naukowej b臋d膮 ujawniane przez Redakcj臋..

Szczeg贸艂owe zasady s膮 przedstawione w zak艂adce Zasady etyczne na stronie www czasopisma.

Artyku艂

Do Redakcji nale偶y dostarczy膰 tekst artyku艂u w j臋zyku polskim wraz z materia艂em ilustracyjnym w formie elektronicznej (tekst w formacie .doc, .docx; ilustracje 鈥 nieskompresowane 鈥 w powszechnie stosowanych formatach graficznych: .jpg, .TIFF, .bmp).

Artyku艂y musz膮 by膰 anonimowe dla recenzent贸w, dlatego nale偶y zadba膰 o to, aby wszelkie informacje umo偶liwiaj膮ce identyfikacj臋 autora/autor贸w artyku艂u w tek艣cie g艂贸wnym, przypisach dolnych i bibliografii zosta艂y usuni臋te. Po otrzymaniu pozytywnych recenzji i zatwierdzeniu artyku艂u przez redakcj臋, autor t艂umaczy tekst we w艂asnym zakresie, podaj膮c nazwisko t艂umacza (b臋dzie opublikowane, autor sam powinien wyst膮pi膰 o stosown膮 zgod臋).

I. Na pierwszej stronie nale偶y poda膰:

II. Wytyczne merytoryczne

Artyku艂 powinien zawiera膰:

A. Cz臋艣膰 tekstowa:

Tytu艂 artyku艂u musi odpowiada膰 tre艣ci opracowania.

 1. Wprowadzenie:

  a. zwi臋z艂e przedstawienie problemu badawczego 鈥 zakres tematyczny, czasowy, terytorialny

  b. przyczyna podj臋cia tematu, cel bada艅, hipoteza

  c. kr贸tki opis tre艣ci artyku艂u.

 2. Stan bada艅 (wyb贸r, do 10 pozycji).

 3. Opis bada艅 w艂asnych: a. termin prowadzenia bada艅 i metody badawcze b. wyniki prac.

 4. Wnioski.

 5. Podsumowanie 鈥 co nowego uda艂o si臋 doda膰 do stanu wiedzy, czego nie uda艂o si臋 ustali膰, postulaty badawcze.

 6. Podzi臋kowania.

 7. Bibliografia.

 8. Streszczenie i s艂owa kluczowe w wersji polskiej i angielskiej.

B. Cz臋艣膰 ilustracyjna

Redakcji zale偶y na przestrzeganiu zasady: opisywane obiekty s膮 dobrze znane autorowi i badane przez autora osobi艣cie, a nie za po艣rednictwem internetu. W zwi膮zku z tym oczekujemy minimum 30% fotografii w艂asnych. Ta zasada zosta艂a przyj臋ta w zwi膮zku z masowym powstawaniem artyku艂贸w kompilacyjnych, opatrzonych ilustracjami wy艂膮cznie z internetu.

III. Wskaz贸wki szczeg贸艂owe

Streszczenie 鈭 do artyku艂u nale偶y do艂膮czy膰 streszczenie w dw贸ch wersjach j臋zykowych (polskiej i angielskiej). Streszczenie nie mo偶e liczy膰 wi臋cej ni偶 300 s艂贸w. Powinno w jak najbardziej zwi臋z艂ej formie przedstawia膰 zawarto艣膰 pracy. Musi wi臋c zawiera膰 wprowadzenie w tematyk臋 artyku艂u, cele, metodyk臋 bada艅 i wnioski.

S艂owa kluczowe w j臋zyku polskim i angielskim (3鈥5 s艂贸w).

Przypisy 鈭 zaleca si臋 stosowanie przypis贸w rzeczowych (komentuj膮cych i uzupe艂niaj膮cych fragmenty tekstu), a nie b臋d膮cych tylko powo艂aniami na bibliografi臋.

Skr贸ty, symbole, terminy obcoj臋zyczne 鈭 nale偶y u偶ywa膰 tylko standardowych skr贸t贸w czy symboli, pami臋taj膮c o podaniu pe艂nej nazwy przy pierwszym pojawieniu si臋 terminu w tek艣cie.

Bibliografia

Bibliografia powinna by膰 uporz膮dkowana wed艂ug kolejno艣ci alfabetycznej. Nie mo偶e zawiera膰 wi臋cej ni偶 30 pozycji. Do ka偶dej z tych pozycji powinien znale藕膰 si臋 stosowny odno艣nik w tek艣cie (autor-data). Bibliografi臋 nale偶y umie艣ci膰 na ko艅cu tekstu. Obowi膮zuje zapis bibliograficzny zgodny z 鈥濼he Chicago Manual of Style鈥.

Styl autor-data:

U偶ywaj膮c stylu autor-data, powo艂anie na tekst 藕r贸d艂owy w tek艣cie g艂贸wnym nale偶y zawrze膰 w nawiasie okr膮g艂ym, podaj膮c nazwisko (nazwiska) autora (autor贸w) i rok publikacji, bez interpunkcji.
Badania wykaza艂y, 偶e uczniowie nie zawsze prawid艂owo cytuj膮 swoje prace (Smith 2016).

Je艣li niezb臋dne s膮 numery stron, nale偶y je umie艣ci膰 wraz z nazwiskiem autora i dat膮 publikacji po wstawionym przecinku.
Badania wykaza艂y, 偶e uczniowie nie zawsze prawid艂owo cytuj膮 swoje prace (Smith 2016, 24).

Je艣li w tek艣cie u偶yto nazwiska autora, w nawiasie nale偶y poda膰 jedynie dat臋 publikacji (z numerem strony lub bez).
Badania przeprowadzone przez Smitha wykaza艂y, 偶e uczniowie nie zawsze prawid艂owo cytuj膮 swoj膮 prac臋 (2016).

Bibliografia - przyk艂ady

Ksi膮偶ka: Nazwisko i imi臋 autora. Tytu艂 ksi膮偶ki. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania.
Banham, Reyner. Megastructure: Urban Futures of the Recent Past. London, England: Thames and Hudson, 1976.

Rozdzia艂 w ksi膮偶ce: Nazwisko i imi臋 autora. 鈥淭ytu艂 rozdzia艂u.鈥 W Tytu艂 ksi膮偶ki, red. Imi臋 i Nazwisko autora, strony. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania.
Beek J. van de. 鈥淎dolf Loos -Patterns of Town Houses.鈥 In Raumplan versus Plan Libre, red. Max Risselada, 35-36. Rotterdam: 010 Publishers, 2008.

Artyku艂 w czasopi艣mie: Nazwisko i imi臋 autora. 鈥淭ytu艂 artyku艂u.鈥 Tytu艂 czasopisma, numer, (miesi膮c i rok wydania): strony.
Lizondo Sevilla L., Santa Tecla J. i Salvador Lujan N. 鈥淢ies in Brussels 1934. Synthesis of an Unbuilt Exhibition Architecture.鈥 VLC arquitectura Research Journal 3, nr 1 (Kwiecie艅 2016): 25-43.

Strona internetowa: Tytu艂 strony. 鈥淭ytu艂 artyku艂u.鈥 Data dost臋pu, rok. Link do strony.
Yale University. 鈥淎bout Yale: Yale Facts.鈥 Dost臋p 1 Maj, 2017. https://www.yale.edu/about-yale/yale-facts.

Ilustracje i tabele

W pracy mo偶na zamie艣ci膰 do 10 ilustracji (w zale偶no艣ci od obj臋to艣ci pracy, w tym co najmniej 30% ilustracji w艂asnych autora). Wszystkie ilustracje i tabele musz膮 by膰 ponumerowane (zgodnie z kolejno艣ci膮 ich omawiania/pojawiania si臋 w tek艣cie) i opatrzone podpisami (w dw贸ch wersjach j臋zykowych 鈥 polskiej i angielskiej). W tek艣cie nale偶y umie艣ci膰 odniesienia do wszystkich ilustracji i tabel (w odpowiedniej kolejno艣ci, w nawiasach okr膮g艂ych).

Za艂膮czniki:

Prace przygotowane niezgodnie z przedstawionymi zaleceniami b臋d膮 odsy艂ane Autorom w celu uzupe艂nienia.

Korekta autorska

Po opracowaniu redakcyjnym artyku艂u i akceptacji tekst贸w przeznaczonych do druku Autorzy nie dokonuj膮 zmian w tek艣cie, mo偶na jedynie poprawi膰 b艂臋dy, kt贸re wynikaj膮 z formatowania i nanoszenia koniecznych poprawek redakcyjnych. Autorzy s膮 zobowi膮zani do wykonania korekty autorskiej w ci膮gu 3 dni od jej otrzymania.

Pliki do pobrania

O艢WIADCZENIE.DOCX